دانشگاه علوم پزشکی بمریاست

شرح وظایف کلی واحد


شرح وظایف کلی:

1- عقد قراردادهای منعقده بین دانشگاه و اشخاص حقیقی یا حقوقی و تنظیم متن قراردادهای منعقده برای واحدهای مختلف

2- اجرای مفاد حقوقی مندرج در متن قراردادها

3- حضور در جلسات دادگاه در مورد پرونده های مرتبط با دانشگاه و استماع اظهارات، رد یا قبول آن از نظر مسائل حقوقی

4- پیگیری مسائل حقوقی و پرونده های ارجاعی در دادگاهها، دیوان عدالت اداری تا حصول نتیجه

5- تدوین اساسنامه ها و آیین نامه های مورد نیاز

6- تنظیم شکوائیه بر علیه اشخاص حقیقی و حقوقی که معترض حقوق دانشگاه در زمینه های مختلف هستند.

7- همکاری و اقدام در تهیه آرشیو حقوقی و نگهداری طبقه بندی رونوشت مصوبات 

8- ارسال طرحها و مصوبات به مراجع و ارگانهای مربوطه

9- جمع آوری بررسی و تنظیم اطلاعات جهت ارائه نظرات و آرای مشورتی در پاسخ به پرسشهای به عمل آمده از طرف واحدها در زمینه مسائل حقوقی 

 

1398/05/15