دانشگاه علوم پزشکی بمریاست

کارکنان / اعضا


اداره حقوقی

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تماس

ایمیل سازمانی

حسین جزینی زاده

مدیر اداره حقوقی

   

محسن اسدالهی پور بمی

جانشین مسئول

   

علیرضا رئیس آبادی

کارشناس

   

1398/05/15