دانشگاه علوم پزشکی بمریاست

برنامه های عملیاتی


برنامه های عملیاتی:

1- نظارت بر حسن اجرای تعهدات، دانشجویان، اعضا هیأت های علمی و کارکنان

2- ساماندهی اموال غیر منقول دانشگاه

3- نظارت بر حسن اجرای قوانین، آیین نمه ها، پیمانها و قراردادها

4- شرکت در جلسات مربوط به دعاوی حقوقی و کیفری دادگاهها و جلسات دیوان عدالت اداری و جلسات شوراهای دانشگاه

 

1398/05/15