دانشگاه علوم پزشکی بمریاست

برنامه های استراتژیک


برنامه های استراتژیک:

1- شرکت و پیگیری مسائل حقوقی و پرونده های ارجاعی در دادگاهها و دیوان عدالت اداری تا حصول نتیجه

2- ساماندهی اموال غیر منقول متعلق به دانشگاه

3- نظارت بر حسن اجرای قوانین، آیین نامه ها، پیمانها و قراردادها 

 

1398/05/15