دانشگاه علوم پزشکی بمتحقیقات و فن آوري

معرفی کمیته اخلاق در پژوهش


معرفی کمیته اخلاق 

بسمه تعالی

با توجه به پیشرفت های روز افزون دانش پزشکی و ارتقاء کمی و کیفی پژوهش های علوم پزشکی، تاکید بر رعایت موازین شرعی، حقوقی و اخلاقی در پژوهش ها، اجرای طرح های تحقیقاتی مختلف از جمله پژوهش بر روی انسان ها و جمع آوری و نگهداری اطلاعات، باعث افزایش نگرانی از سوء استفاده و زیان رسانیدن به انسان ها و عدم رعایت موازین اخلاقی در طراحی  و اجرای طرح ها و بهره گیری نامشروع از این اطلاعات گشته است. لذا به منظور دستیابی به اهداف و ارزش های والای اخلاقی و حفظ شأن و کرامت انسانی در انجام پژوهش های پزشکی کمیته های منطقه ای اخلاق در پژوهش های علوم پزشکی در هر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی و یا مراکز تحقیقاتی در سراسر کشور تشکیل می گردد. لذا در دانشگاه علوم پزشکی بم کمیته اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی از سال 1395 رسماً کار خود را آغاز کرد.

1398/02/07