برنامه پزشکان  کلینیک ویژه تخصصی وفوق تخصصی الزهرا(س)مهر ماه 1401-شیفت صبح

ردیف

ایام هفته

ارتوپدی

پوست

زنان

چشم

گوش حلق بینی

جراح ومتخصص کلیه ومجاری ادراری

فوق تخصص پلاستیک

فوق تخصص کودکان -نوزادان

داخلی

عفونی

قلب

اطفال

طب ورزشی

دندانپزشکی

طب سنتی

1

جمعه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

شنبه

 

یزدان پناه

دریجانی

 

صدیقی

 

 

 

 

 

قنبر نژاد

صنعتی

 

خسروی

 

3

یکشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

دوشنبه

 

یزدان پناه

حیدرپور

صدیقی

قیومی

 

 

 

جعفری-صدیقی

 

غضنفر آبادی

جلودار

 

خسروی

 

5

سه شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

چهارشنبه

 

یزدان پناه

ابراهیمی

 

-

 

 

 

صدیقی-کاظمی

 

پژمان

جلودار

 

خسروی

سرحدی

7

پنجشنبه

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8

جمعه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

شنبه

 

ابراهیمی-یزدان پناه

دریجانی

قدم زاده

صدیقی

 

 

 

صدیقی

 

غضنفر آبادی

مجتهدی

 

خسروی

 

10

یکشنبه

 

ابراهیمی-یزدان پناه

نظام نیا

قدم زاده

صدیقی

 

عرب

 

بهرام نژاد- صدیقی

 

غضنفر آبادی

مجتهدی

دریجانی

خسروی

 

11

دوشنبه

 

ابراهیمی

ابراهیمی

صدیقی

قیومی

ابراهیم نژاد

 

نظام آبادی

بهرام نژاد- جعفری- صدیقی

رادفر

قنبر نژاد

مجتهدی

 

خسروی

 

12

سه شنبه

 

ابراهیمی

نظام آبادی

پارسا

صدیقی

 

 

جهان آراء

جعفری - کاظمی

دریجانی

رحمانی

مهدوی-

دریجانی

خسروی

 

13

چهارشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

پنجشنبه

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15

جمعه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

شنبه

 

ابراهیمی

پژمان

قدم زاده

صدیقی

 

 

 

صدیقی

 

اخلاص پور

مجتهدی

 

خسروی

 

17

یکشنبه

ارجمند

ابراهیمی

دریجانی

قدم زاده

صدیقی

 

عرب

 

بهرام نژاد-صدیقی

 

پژمان

مجتهدی

دریجانی

خسروی

 

18

دوشنبه

ارجمند

ابراهیمی

اسدی

صدیقی

قیومی

آراسته

 

نظام آبادی

بهرام نژاد- جعفری-کاظمی-صدیقی

 

پژمان

مجتهدی

 

خسروی

 

19

سه شنبه

 

ابراهیمی

پیدایش

پارسا

صدیقی

 

 

جهان آراء

جعفری- کاظمی

دریجانی

رحمانی

صنعتی

دریجانی

خسروی

 

20

چهارشنبه

 

ابراهیمی

حیدرپور

 

 

 

 

 

 

 

پژمان

رفیعی

 

خسروی

سرحدی

21

پنجشنبه

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

22

جمعه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

شنبه

 

ابراهیمی- تقی زاده

مهرالحسنی

قدم زاده

صدیقی

 

 

 

 

 

اخلاص پور

مجتهدی

 

خسروی

 

24

یکشنبه

 

ابراهیمی

ابراهیمی

قدم زاده

صدیقی

 

عرب

 

بهرام نژاد-کاظمی

دریجانی

اخلاص پور

مجتهدی

دریجانی

خسروی

 

25

دوشنبه

 

ابراهیمی-تقی زاده

نظام آبادی

صدیقی

قیومی

آراسته

 

نظام آبادی

بهرام نژاد-جعفری

رادفر

رحمانی

مجتهدی

 

خسروی

 

26

سه شنبه

 

ابراهیمی

دریجانی

پارسا

صدیقی

 

 

 

جعفری- کاظمی

دریجانی

رحمانی

رفیعی- صنعتی

دریجانی

خسروی

 

27

چهارشنبه

 

ابراهیمی- تقی زاده

اسدی

 

 

 

 

 

 

 

قنبر نژاد

رفیعی

 

خسروی

سرحدی

28

پنجشنبه

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

29

جمعه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

شنبه

 

ابراهیمی- تقی زاده

ابراهیمی

قدم زاده

صدیقی

 

 

 

 

 

غضنفر آبادی

مجتهدی

 

خسروی

 

 

 

                            برنامه  پزشکان کلینیک ویژه تخصصی وفوق تخصصی الزهرا (س)  مهر ماه 1401   - شیفت عصر

ردیف

ایام هفته

ارتوپدی

پوست

زنان

گوش حلق بینی

جراح ومتخصص کلیه ومجاری ادراری

جراحی عمومی

جراح مغزواعصاب

قلب

متخصص مغز واعصاب

داخلی

طب فیزیکی

کارشناس تغذیه

اطفال

طب سنتی

1

جمعه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

شنبه

 

یزدان پناه

پور رستمی

صدیقی

 

شاهمرادی

توکلیان

غضنفر آبادی

رئیسی

 

 

خانم بنی اسدی

 

 

3

یکشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

دوشنبه

 

یزدان پناه

پور رستمی

 

 

شاهمرادی

توکلیان

غضنفر آبادی

رئیسی

صدیقی

مرخصی

خانم بنی اسدی

مهدوی

 

5

سه شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

چهارشنبه

 

یزدان پناه

 

صدیقی

باقری

شاهمرادی

توکلیان

پژمان

رئیسی

صدیقی

جعفریان

 

جلودار

سرحدی

7

پنجشنبه

-

-

-

-

-

-

-

 

-

 

-

-

-

-

8

جمعه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

شنبه

ارجمند

 

پور رستمی

صدیقی

باقری

شاهمرادی

توکلیان

غضنفر آبادی

رئیسی

صدیقی

جعفریان

خانم بنی اسدی

مجتهدی

سرحدی

10

یکشنبه

ارجمند

یزدان پناه

پور رستمی

صدیقی

باقری

خجندی

 

غضنفر آبادی

رئیسی

صدیقی

جعفریان

 

مجتهدی

سرحدی

11

دوشنبه

ارجمند

 

پور رستمی

 

 

شاهمرادی

توکلیان

پژمان

رئیسی

صدیقی

جعفریان

خانم بنی اسدی

مجتهدی

 

12

سه شنبه

ارجمند

 

پور رستمی

صدیقی

باقری

شاهمرادی

 

قنبر نژاد

رئیسی

صدیقی

جعفریان

 

مهدوی

 

13

چهارشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

پنجشنبه

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

-

-

-

-

15

جمعه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

شنبه

ارجمند

 

پور رستمی

صدیقی

باقری

خجندی

محسنی

اخلاص پور

رئیسی

صدیقی

جعفریان

خانم بنی اسدی

مجتهدی

سرحدی

17

یکشنبه

ارجمند

 

پور رستمی

صدیقی

باقری

خجندی

 

پژمان

رئیسی

صدیقی

جعفریان

 

مجتهدی

سرحدی

18

دوشنبه

ارجمند

 

پور رستمی

 

 

صالحی

 

پژمان

رئیسی-عرب

صدیقی

نیک زاده

خانم بنی اسدی

مجتهدی

 

19

سه شنبه

 

 

پور رستمی

صدیقی

 

خجندی

 

قنبر نژاد

رئیسی

صدیقی

نیک زاده

 

مهدوی

سرحدی

20

چهارشنبه

 

 

 

صدیقی

 

صالحی

محسنی

اخلاص پور

رئیسی- عرب

 

نیک زاده

 

رفیعی

 

21

پنجشنبه

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

-

-

-

-

22

جمعه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

شنبه

ارجمند

تقی زاده

عرب پور

صدیقی

 

صالحی

محسنی

اخلاص پور

رئیسی

 

نیک زاده

خانم بنی اسدی

مجتهدی

سرحدی

24

یکشنبه

ارجمند

تقی زاده

عرب پور

صدیقی

 

خجندی

 

اخلاص پور

رئیسی

 

نیک زاده

 

مجتهدی

سرحدی

25

دوشنبه

ارجمند

تقی زاده

عرب پور

 

 

صالحی

 

قنبر نژاد

رئیسی- عرب

 

نیک زاده

خانم بنی اسدی

مجتهدی

 

26

سه شنبه

ارجمند

تقی زاده

عرب پور

صدیقی

 

خجندی

 

قنبر نژاد

رئیسی

 

نیک زاده

 

رفیعی

سرحدی

27

چهارشنبه

ارجمند

تقی زاده

 

صدیقی

 

صالحی

محسنی

قنبر نژاد

رئیسی- عرب

 

نیک زاده

 

رفیعی

 

28

پنجشنبه

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

-

-

-

-

29

جمعه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

شنبه

ارجمند

تقی زاده

عرب پور

صدیقی

 

صالحی

محسنی

اخلاص پور

رئیسی

 

-

خانم بنی اسدی

مجتهدی

سرحدی