برنامه متخصصین  سونوگرافی  آذر  ماه  1401

 

تاریخ

ایام هفته

سونوگرافی

1

سه شنبه

توحیدی دکتر

2

چهارشنبه

دکتر توحیدی (صبح و عصر)

3

پنجشنبه

 

4

جمعه

 

5

شنبه

دکتر توحیدی

6

یکشنبه

دکتر توحیدی

7

دوشنبه

دکتر هاشمی

8

سه شنبه

دکتر هاشمی

9

چهارشنبه

دکتر هاشمی

10

پنجشنبه

 

11

جمعه

 

12

شنبه

دکتر شیبانی

13

یکشنبه

دکتر شیبانی

14

دوشنبه

 

15

سه شنبه

دکتر رخشانی

16

چهارشنبه

دکتر شیبانی

17

پنج شنبه

 

18

جمعه

 

19

شنبه

دکتر شیبانی

20

یکشنبه

دکتر یعقوبی

21

دوشنبه

دکتر رخشانی

22

سه شنبه

دکتررخشانی

23

چهارشنبه

دکتر رخشانی

24

پنج شنبه

 

25

جمعه

 

26

شنبه

دکتر یعقوبی

27

یکشنبه

دکتر یعقوبی

28

دوشنبه

دکتر یعقوبی

29

سه شنبه

توحیدی دکتر

30

چهارشنبه

دکتر توحیدی