مسئول اموراداری وعمومی

حسین پور باقری

تحصیلات:کارشناس کامپیوتر