موقعیت بخش: در طبقه اول ساختمان اصلی بیمارستان قرار دارد.


 تعداد تخت های فعال : 2 تخت


خدمات تخصصی قابل ارائه در بخش:

ارائه خدمات به بیماران در این بخش توسط پزشکان متخصص  و تیم پرستاری مجرب و با بهره گیری از امکانات و تجهیزات پیشرفته در تمام ساعات شبانه روز انجام می گردد.


اهم خدمات این بخش شامل موارد زیر است:

– بستری نمودن بیماران جهت جراحی های الكتیو و اورژانسی و انجام مراقبتهای قبل و بعد از عمل

–  بستری نمودن بیماران دارای مشكلات پس از جراحی


تلفن بیمارستان : 5-44360204

داخلی : 203