آدرس و شماره تلفن : 

آدرس : استان کرمان ، شهرستان ریگان ، کیلومتر دو  جاده ریگان رحمت آباد 

 کد پستی :   7691842437

تلفن : 9-44360158-034 ، 5-44360204-034     

پست الکترونیک بیمارستان : hospitalrigan@gmail.com