شرح وظایف

 •        نظارت بر اطلاعات در زمینه مطالب منتشره از طریق وسایل ارتباط جمعی دولتی و خصوصی
 •        نظارت بر امور مربوطه به جلسات هیات رئیسه
 •      جمع آوری اطلاعات و انجام مطالعات جهت تدوین پیش نویس مقدماتی قراردادها و موافقت نامه ها
 •         نظارت بر امور مربوط به میز خدمت
 •       تهیه نشریات تبلیغاتی، فنی و بولتن های داخلی و رضایت ارباب رجوع
 •       نظارت بر امور مربوط به برگزاری جشن های محلی، اجرای برنامه های رادیویی و تلویزیونی و یا مصاحبه با مقامات مربوط
 •       اجرای کلیه امور مطبوعاتی و سمعی و بصری دانشگاه
 •       برقراری تماس با وزارتخانه و موسسات، ارگانهای دولتی و سفارتخانه ها به منظور هماهنگی و تنظیم برنامه های انتشاراتی، امور مسافرت ها، پذیرایی و ملاقات ها،   کنفرانس ها، سمینارها و نظایر آن
 •      تهیه آمار و اطلاعات بیوگرافی از میهمانان و تهیه گزارش برای مقامات
 •      تحقیق در افکار عمومی و ارزیابی نظرات مردم و استفاده از آن در تعیین خط مشی برنامه های انتشاراتی و اطلاعاتی دانشگاه
 •      نظارت بر مدیریت سایت دانشگاه، امور مربوط به روابط عمومی دانشگاه