شرح وظایف مدیر

 
1- پیگیری، طراحی و تدوین و بروز رسانی برنامه راهبردی دانشگاه 
 
2-پیگیری استقرار نظام مدیریت کیفیت و ارتقای خدمات دانشگاه 
 
3-بهبود ارتباطات شفاهی، کتبی ریاست دانشگاه با واحدهای متبوع، ارجاع مکاتبات مرتبط با واحدها از طرف ریاست دانشگاه
 
4- نظارت بر ارتقای مکاتبات اداری بویژه تهیه پیش نویس، سربرگ ها و صدور نامه های متضمن نظرات و دستورات رئیس دانشگاه 
 
5- نظارت بر اجرای آئین نامه ها و دستورات رئیس دانشگاه، ابلاغ به افراد و واحدهای تابعه 
 
6-استقرار نظام رسیدگی به شکایات و پاسخگویی به ارباب رجوع در واحدهای مختلف دانشگاه
 
7-نظارت بر تنظیم برنامه های کاری و ملاقات رئیس دانشگاه دعوت از افراد برای جلسات و کمیسیون ها و تنظیم دستور جلسات 
 
8-نظارت بر تدوین صورت جلسات واحدهای مختلف و ارتقای کیفیت صورتجلسات (استفاده از فن آوری اطلاعات)
 
9- نظارت بر تنظیم و انتشار گزارشات، آمار و اطلاعات دانشگاه و تدوین کتاب دانشگاه و سایر کتابچه ها
 
10-نظارت و ایجاد هماهنگی لازم میان ریاست دانشگاه و مدیریت های تابعه در قالب برنامه های عملیاتی 
 
11-نظارت بر حسن اجرای مصوبات هیأت رئیسه، شورای دانشگاه، کمیسیون های تخصصی
 
12-نظارت برتهیه پیش نویس های احکام صادره از سوی رئیس دانشگاه و نظارت بر آغاز و اتمام مدت مدیریت آنها 
 
13-نظارت بر برنامه های بازدید مقامات حوزه وزارت بهداشت و نهادهای بالادستی، تهیه برنامه و گزارشات لازم
 
14-ایجاد هماهنگی واحدهای ستادی ریاست دانشگاه مشتمل بر حراست، روابط عمومی، ستاد شاهد و ایثارگر، بازرسی و رسیدگی به شکایات مدیریت پرستاری، گزینش، فن آوری اطلاعات