وظایف کلی مدیریت آمار و فناوری اطلاعات 

 

1. نظارت بر فعالیت مراکز IT واحدهای زیر مجموعه دانشگاه

2. نظارت بر نرم افزارهای موجود و بررسی درخواست واحدهای دانشگاه جهت نرم افزارهای جدید

3. نظارت بر سیستم اطلاعات بیمارستانی (HIS) و برنامه ریزی راهبردی و ارتقاء HIS 

4.  مدیریت اینترنت مورد استفاده دانشگاه و توزیع آن

5. تعیین نیازها و اولویت های زیر ساختی برای توسعه شبکه رایانه ای , مدیریت پهنای باند و سخت افزار

6. نظارت بر تجهیزات سخت افزاری از قبیل تجهیزات شبکه , اتاق سرور و سیستم های رایانه ای

7. بروز نمودن تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری مورد نیاز و از رده خارج نمودن تجهیزات ناپایدار

8. نظارت و مدیریت وب سایت اصلی دانشگاه و وب سایت های واگذار شده به سایر مراکز تابعه

9. ایجاد بستر لازم جهت اعضای هیئت علمی و دانشجویان جهت بهره برداری از بانک های اطلاعاتی و ایمیل آکادمیک

10. مدیریت و نظارت بر عملکرد اتوماسیون اداری جاری در دانشگاه 

11. نظارت و مدیریت اطلاعات آماری از طریق جمع آوری اطلاعات مورد نیاز در اتوماسیون آماری

 

امتیازدهی