علی قطبی نژاد

کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی (امور اجرایی سلامت)