شرح وظایف اداره بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دانشگاه علوم پزشکی بم
 
 
●شرح وظایف اداره بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دانشگاه علوم پزشکی بم بر اساس مصوبات برنامه اصلاح نظام های مدیریتی از 7 برنامه تحول در نظام اداری معاونت امور مدیریت و منابع انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در خصوص وظایف و ضوابط سازماندهی واحدهای ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات(شماره 1801/35665 تاریخ 82/2/4 و تقسیم وظایف این واحدها در 3 بخش بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات :
 
 الف -  بازرسی
 
1- تهیه و تنظیم برنامه های بازرسی مستمر دوره ای و یا موردی از واحد های تحت پوشش دستگاه در بخش خصوصی و دولتی برای سنجش میزان مطابقت عمل و عملکرد اقدام کنندگان با اهداف، برنامه ها، دستور العمل ها و ضوابط و شاخص های مورد ارزیابی
2- بازرسی از عملکرد مدیران و کارکنان و سنجش میزان رضایت مردم از واحد های مختلف و نحوه برخورد مدیران و کارکنان با ارباب رجوع
3- تهیه گزارشات نوبه ای در فواصل مختلف ماهانه، سه ماهه ، شش ماهه، نه ماهه و یا سالانه برای اطلاع بالاترین مقام اجرایی دستگاه از عملکرد واحد های مختلف
4- برقراری ارتباط با سازمان بازرسی کل کشور و ایفای وظیفه مندرج در ماده 12 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور ، کمیسیون اصول 88 و90 مجلس شورای اسلامی و واحد های نظر سنجی دستگاهها و رسانه های جمعی و مطبوعات 
5- تجزیه و تحلیل عملکرد واحدها، مدیریت ها و کارکنان براساس بازرسی های انجام شده
6- کشف مفاسد اداری از طریق بازرسی های آشکار و پنهان و ارائه گزارشات لازم به مدیران ذیربط و بالاترین مقام اجرایی دستگاه
7- آموزش و توانمند سازی مستمر بازرسان با همکاری واحد آموزش دستگاه
8- اعلام نظر در مورد میزان رضایت مردم از عملکرد کارکنان و مدیران به واحد امور اداری برای اعمال در وضعیت و مزایای  استخدامی آنها در چارچوب قوانین و مقررات ذیربط
 
ب - ارزیابی عملکرد
 
1- همکاری در تهیه وتدوین شاخص های اختصاصی و معیارهای ارزیابی عملکرد دستگاه اجرایی و واحدهای تحت پوشش آن 
2- اجرای دستور العملهای ارزیابی عملکرد و تکمیل فرم های مربوط و تهیه مستندات لازم
3- احصاء فرم های تکمیل شده و مستندات آنها و ارائه به شورای تحول اداری  یاکمیسیون تحول اداری دستگاه 
4- همکاری و هماهنگی با شورای (یا کمیسیون) تحول اداری دستگاه به منظور تعیین و تائید امتیازات
5- بررسی برگه های تکمیل شده و تایید آنها براساس عملکرد واقعی توسط شورای یاکمیسیون تحول اداری دستگاه
6- پیگیری و اجرای ارزیابی عملکرد واحد های تحت پوشش دستگاه اجرائی در مقاطع زمانی تعیین شده
7- نظارت بر حسن اجرای برنامه های ارزیابی عملکرد در  واحدهای تحت پوشش دستگاه اجرایی و تحلیل ارزیابی های انجام شده و ارائه پیشنهاد های لازم 
8- انجام مطالعات و تحقیقات لازم در رابطه با برنامه های ارزیابی عملکرد و شاخصهای مورد عمل در دستگاه اجرائی و ارائه پیشنهاد های لازم  
9- انجام سایر اموری که در چارچوب برنامه های ارزیابی عملکرد دستگاه از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارجاع می گردد
10- دریافت برگه های تکمیل شده توسط مدیران مسئول و مجریان دستگاه ذیربط و تلفیق آنها و ارسال جهت تصویب به مراجع ذیربط
 
ج - پاسخگویی به شکایات
 
1- دریافت شکایات حضوری و مکتوب مردم (مراجعین) از واحد های تحت پوشش و کارکنان دستگاه  
2- بررسی و تحقیق پیرامون صحت یا سقم موضوع شکایات و پیگیری تا اخذ نتیجه نهایی به منظور پاسخگویی به شاکی 
3- بررسی و پاسخگویی در خصوص مراجعات به نهادهای نظارتی و بازرسی از قبیل نهاد ریاست جمهوری و سازمان بازرسی کل کشور
4- پیگیری و اخذ نظریات و پیشنهادهای واحد های تخصصی در ارتباط با شکایات واصله به منظور رسیدگی و اعلام پاسخ به شاکیان
5- جمع بندی شکایات در مقاطع مختلف و تجزیه و تحلیل علل بروز شکایات وارائه گزارش برای بالاترین مقام اجرایی دستگاه به گونه ای که موجب کاهش شکایات مردمی گردد
6- پیگیری نتایج گزارشهای تهیه شده
7- پیگیری برای ارسال پاسخ به شاکیان