شرح وظایف مدیر :
 
1- نظارت بر نحوه عقد قراردادهای منعقده بین دانشگاه و اشخاص حقیقی یا حقوقی و تنظیم متن قراردادهای منعقده برای واحدهای مختلف
 
2- نظارت بر حسن اجرای مفاد حقوقی مندرج در متن قراردادها
 
3- حضور در جلسات دادگاه در مورد پرونده های مرتبط با دانشگاه و استماع اظهارات، رد یا قبول آن از نظر مسائل حقوقی
 
4- نظارت بر پیگیری مسائل حقوقی و پرونده های ارجاعی در دادگاهها، دیوان عدالت اداری تا حصول نتیجه
 
5- نظارت بر انجام امور قضائی و تدوین اساسنامه ها و آیین نامه های مورد نیاز
 
6- نظارت بر تنظیم شکوائیه بر علیه اشخاص حقیقی و حقوقی که معترض حقوق دانشگاه در زمینه های مختلف هستند.
 
7- نظارت بر جمع آوری، بررسی و تنظیم اطلاعات جهت ارائه نظرات و آرای مشورتی در پاسخ به پرسشهای به عمل آمده از طرف واحدها در زمینه مسائل حقوقی
 
8- نظارت بر ارسال طرحها و مصوبات به مراجع و ارگانهای مربوطه
 
9- نظارت بر تهیه آرشیو حقوقی و نگهداری طبقه بندی رونوشت مصوبات