تلفن:

034-44340847

ایمیل:

bamuniver@gmail.com

 

شماره تلفن ها ی واحدهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی بم

 

تلفن

فاکس

1

ریاست دانشگاه

44341120- 44342901

44340847

2

روابط عمومی

44340847

 

3

معاونت توسعه

44342422

 

4

مدیریت  توسعه و نیروی انسانی

44344610

 

5

کارگزینی

44344979

 

6

دبیرخانه

44344979

 

7

مدیریت امور مالی

44340380-44342905

 

8

مدیریت بودجه

44344602

 

9

اموال

44342907

 

10

مدیریت خدمات و پشتیبانی

44342590-44341568

 

11

تدارکات

44344607

 

12

مناقصه

44344601

 

13

انبار

44344601

 

14

نقلیه

44344608

 

15

اداره حراست

44340316-44345022

 

16

گزینش

44344606 44342940

 

17

اداره بازرسی و پاسخگویی به شکایات

44342877-44344990

 

18

واحد رایانه

44342417

 

19

دفتر فنی

44342902

 

20

نظارت و صدور پروانه

44344603

 

21

بهداشت خانواده

44340703

 

22

اداره پرستاری

44344604

 

23

مرکز مدیریت حوادث

44344415-44340020

 

24

اداره پرستاری

44344604

 

25

میز خدمت

44341976

 

26

دبیرخانه هیئت امنا (خانم ذوالفقاری)

44342907

 

 

مرکز بهداشت بم

27

ریاست مرکز بهداشت

44341110-44344987

44340440

28

امور اداری

بهداشت محیط

بهداشت خانواده

واحد رایانه

 

44341130

44341840

44344980

44344976

44344968

 

29

شبکه ریگان

44341202-44341201-44361324

 

30

شبکه فهرج

44281374-44360194

 

31

شبکه نرماشیر

44271081-2

 

32

دفتر فنی

44342904

 

33

کلینیک امام رضا (ع)

44211305-44211304

 

34

باجه بانک

44345024

 

35

بیمارستان پاستور

حسابداری

حراست بیما رستان

11- 44319401(داخلی ریاست 1005 – داخلی مسئوا دفتر 1004 )

44319422

44319418

44319410

36

آزمایشگاه 5 دی

44344855

 

38

مرکز سالک

44212780

 

39

 

 

 

40

 

 

 

 

 

 

 

 

شماره تلفن ها ی واحدهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی بم

 

معاونت بهداشتی

1

معاونت بهداشتی

44342591-44342664

44344605

2

بیماریها

44344609

 

3

غیر واگیر دار

44342664

 

 

معاونت درمان

1

معاونت درمان

44343738

 

2

مامایی

44344603

 

3

صدور پروانه

44342924

 

 

معاونت غذا و دارو

1

دفتر معاونت

44342906

 

2

دارویی-تجهیزات پزشکی

44342457

 

 

 

پردیس دانشگاه علوم پزشکی بم

1

واحد رایانه

44219067

2

امورمالی

44219411-44219080

3

مدیریت دانشجویی

44219238

4

کمیته انضباطی

44219075

5

کارگزینی پرسنل اداری

44211341

6

کارگزینی هیئت علمی

مدیرامور هیئت علمی

44219402

44219067

7

امورپژوهشی

44219074-44220911

8

EDC

44211340

9

جهاد دانشگاهی

44216911

10

امور نقلیه و خدمات

44211641

11

مدیر فرهنگی

تغذیه

44219238

44217376(آقای عارفی)

44219030

12

کارپردازی - انبار

44219324

13

نهاد رهبری

44219247

14

معاونت آموزشی

44219248

15

مدیر امور اموزشی

آموزش کل –آموزش مداوم

44220115

44219245

 

16

نگهبانی پردیس

44216603

17

دبیر خانه پردیس

44211120

19

کارپردازی - انبار

44219324

20

امور عمومی

44211642

21

کتابخانه

44216180

 

دانشکده پرستاری مامایی

23

ریاست دانشکده پرستاری – مامایی

44216170

24

مسئول دفتر -دبیرخانه

44216602

25

آموزش دانشکده

44217378

 

دانشکده پزشکی

26

ریاست دانشکده پزشکی

44252920-5

 

دانشکده بهداشت

27

ریاست دانشکده

44219415

28

مسئول دفتر -دبیرخانه دانشکده بهداشت

44219415

29

آموزش دانشکده بهداشت

44217360