مسئول فنی داروخانه:خانم دکتر فروغ بهرامی

 

تحصیلات:دکتری داروسازی