مدیرداخلی :آقای محمد امین نیک بخت

 

تحصیلات:کارشناسی پرستاری