مسئول واحد درآمد:سرکار خانم موسی زاده

 

تحصیلات:کارشناس