مسئول امور اداری و عمومی :آقای حسین پورباقری

تحصیلات:کارشناسی کامپیوتر