نام کارشناس: خانم قائمی
 
شماره تماس: 03444343738
 
بم - میدان سرداران شهید- بلوار شهید رجایی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بم - معاونت درمان