مهین السادات ابراهیم زاده  
 
رییس اداره تعالی خدمات بالینی
 
کارشناس ارشد مدیریت
 
 
 
سمیه فروغی فر      مدرک تحصیلی کاردان هوشبری و کارشناس مدیریت دولتی
 
واحد محل خدمت کمیسیون پزشکی و واحد آمار
 
03444344603     پست الکترونیک: s.foroghifar@chmail.ir