معصومه حسن زاده 
 
کارشناس پرستاری 
 
سرپرست اداره درمان و سومصرف مواد
 
Hm.hassanzade@gmail.com
 
03444344603
 
کارشناس : خانم شهره دریجانی    مدرک کارشناس ارشد تحلیلگر سیستم 
 
بلوار شهید رجایی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بم معاونت درمان