انجام مطالعات و اقدامات لازم درزمينه روشهاي نوين سازماندهي منابع مالي درجهت نيل به هدف نهائي دانشگاه
 
مطالعه وبررسي بهبود روشها وبازده منابع موجود در دانشگاه
 
ابلاغ بودجه مصوب به هريک از واحد هاي تابعه
 
مطالعه و بررسي روشهاي تقليل هزينه ها با در نظر گرفتن به حداکثر رسانيدن کميت و کيفيت بازده خدمات ارائه شده
 
تهيه و تنظيم بودجه پيشنهادي دانشگاه بر اساس سياستها و ضوابط بودجه کل کشور و پيشنهادات واحدهاي تابعه و نيازهاي پيش بيني شده آتي
 
نظارت بر اجراي صحيح مقررات بودجه از طريق ارائه راهنماييهاي لازم و مراقبت در نحوه مصرف اعتبارات و سنجش ميزان پيشرفت عمليات در هر يک از واحدها
 
تهيه و تنظيم و مبادله موافقتنامه هاي جاري ، طرح تملک دارائيهاي سرمايه اي (عمراني) وزارت متبوع
 
مطالعه و بررسي آئين نامه ها و اساسنامه ها و برنامه هاي توسعه اقتصادي اجتماعي دولت و تهيه گزارشهاي مربوط
 
پيش بيني درآمد و برآورد هزينه فعاليتها ، طرحها و برنامه ها
 
تهيه نمودارها و آمارهاي مورد نياز و تجزيه و تحليل آنها در راستاي اهداف دانشگاه
 
مطالعه و بررسي اهداف چشم انداز دانشگاه در قالب برنامه هاي استراتژيک تهيه شده