عنوان برنامه: نظارت بر اجرای فرآیندهای بودجه ای مرتبط با تفاهم نامه داخلی  و بودجه تفضیلی
 
موضوع راهبردی: همسویی و هماهنگی نظام بودجه ریزی با نظام برنامه ریزی
 
نتیجه مورد انتظار: ارتقاء کارایی نظام های تامین  ، تخصیص  ( بودجه بندی ) و  توزیع ( بودجه ریزی ) منابع
 
هدف برنامه: ارتقاء بهره وری منابع مالی
 
شرح هدف: پایش تفاهم نامه به منظور استخراج انحرافات احتمالی  و  اعمال اصلاحیه در صورت نیاز  
 
بیان مسئله: در برنامه ریزی استراتژیک و تدوین چشم انداز و ماموریت و برنامه های عملیاتی سالانه در صورتی که منابع لازم جهت تحقق برنامه ها بصورت هدفند تخصیص یابد می تواند اثربخشی برنامه را افزایش دهد
 

ردیف

فعالیت

مجری

مسئول پیگیری

تاریخ شروع

تاریخ پایان

1

تطبیق عملکرد مالی با تفاهم نامه واحدها

واحد بودجه

مدبر – قلعه خانی

01 / 02 / 98

29 / 12 / 98

2

ارائه گزارش عملکرد واحد ها با در نظر گرفتن  تفاهم نامه فی مابین

واحد بودجه

مدبر – قلعه خانی

01 / 02 / 98

29 / 12 / 98

3

شناسایی میزان انحراف از استاندارد

واحد بودجه

مدبر – قلعه خانی

01 / 02 / 98

29 / 12 / 98

4

برنامه ریزی برای کاهش انحراف و نزدیک شدن  به استاندارد

واحد بودجه

مدبر – قلعه خانی

01 / 02 / 98

29 / 12 / 98

5

ارسال بازخورد به کلیه واحدها در صورت نیاز

واحد بودجه

مدبر – قلعه خانی

01 / 02 / 98

29 / 12 / 98

6

اعمال اصلاحیه تفاهمنامه در صورت نیاز

واحد بودجه

مدبر – قلعه خانی

01 / 02 / 98

29 / 12 / 98

7

تهیه و تدوین اصلاحیه بودجه تفصیلی

واحد بودجه

مدبر – قلعه خانی

01 / 04 / 99

30 / 0