مسئول واحد گسترش:رضا عباسزاده

تحصیلات:کارشناسی بهداشت محیط