مسئول امورمالی:حمید جان احمدی

 

تحصیلات :کارشناسی حسابداری