مسئول واحد بیماری ها:مرتضی جرجندی

تحصیلات :کارشناسی