مسئول امور اداری و عمومی:حسین پورباقری

تحصیلات:کارشناسی کامپیوتر