آدرس : بم،  بلوار خلیج فارس،  پردیس دانشگاه علوم پزشکی،  معاونت تحقیقات و فن آوری

شماره تماس : 03444219074

پست الکترونیک : khosravi.sajad@yahoo.com

پست الکترونیک معاونت: pazhoohesh@mubam.ac.ir 123456

دورنگار:03444219074