آدرس کمیته تحقیقات دانشجویی :بم،  بلوار خلیج فارس،  پردیس دانشگاه علوم پزشکی،  معاونت تحقیقات و فناوری- کمیته تحقیقات دانشجویی

کارشناس : ساناز مقدمی پور

شماره تماس کمیته:   03444219415

آدرس وب سایت: https://old.mubam.ac.ir/subdepartment/index/13?DId=6&SDId=155                                                      

آدرس ایمیل : src@mubam.ac.ir

آدرس اتوماسیون دفتر: http://172.2.9.13/UserLogin.aspx

آدرس کانال تلگرام: https://t.me/KTPDAPB