مدیریت توسعه و ارزیابی تحقیقات

معرفی و شرح وظایف

 

اهمیت دادن به امر تحقیقات و افزایش پژوهش در هر کشور سبب توسعه و پیشرفت می گردد و استقلال واقعی را برای آن کشور به ارمغان می آورد. در حوزه علوم پزشکی، اگر نگاه جامعه دانشگاهی مبتنی بر حل مسائل و مشکلات جامعه باشد، انجام پژوهش‌های کاربردی و بنیادین، بهترین راهکار و کلید اصلی برای تحقق توسعه پایدار و رشد و گسترش مرزهای دانش در حیطه علوم پزشکی است. در این راستا ماموریت مدیریت توسعه و ارزیابی تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی بم ارتقاء کمی و کیفی پژوهش به خصوص با تأکید بر پژوهش های کاربردی و بنیادین و در راستای استفاده از ظرفیت های منطقه ای می باشد که ضمن آگاهی و رعایت اصول اخلاقی حاکم بر فرایند پژوهش، مطابق با مبانی اخلاق پژوهشی عمل کرده و در راه تعمیق و گسترش این اصول و مبانی تلاش خواهد کرد.