دانلود فایل : آئین نامه نحوه همکاری پژوهشگران و متخصصان بین المللی با دانشگاه علوم پزشکی بم سال 97.pdf           حجم فایل 144 KB
   دانلود فایل : جدول محاسبه امتیازهای پژوهشگر برتر دانشگاه در سال 1397.pdf           حجم فایل 72 KB
   دانلود فایل : فرم معادل سازی پژوهشی نیمسال دوم 98 - 99.docx           حجم فایل 39 KB
   دانلود فایل : فرم ارزشیابی پژوهشی اعضاء هیئت علمی دانشگاه -1399.pdf           حجم فایل 1018 KB
   دانلود فایل : آيین نامه معادل سازی فعالیت های پژوهشی در قالب واحدهای آموزشی- 1399.pdf           حجم فایل 621 KB
   دانلود فایل : آيین نامه معادل سازی فعالیت های پژوهشی در قالب واحدهای آموزشی- 1398.pdf           حجم فایل 177 KB
   دانلود فایل : آئین نامه پاداش تألیف مقالات-1397.pdf           حجم فایل 519 KB
   دانلود فایل : آئین نامه اختصاص اعتبارات ويژه پژوهشی گرنت سال- 1398.pdf           حجم فایل 277 KB
   دانلود فایل : آئین نامه اختصاص اعتبارات ویژه پژوهشی گرنت-1397.pdf           حجم فایل 430 KB
   دانلود فایل : آئین نامه اجرایی استفاده از دوره فرصت مطالعاتی اعضای هیآت علمی سال 97.pdf           حجم فایل 542 KB
   دانلود فایل : آیین نامه هزینه طرح های تحقیقاتی1398.pdf           حجم فایل 179 KB
   دانلود فایل : آیین نامه گرنت پژوهشی-1399.pdf           حجم فایل 651 KB
   دانلود فایل : آیین نامه شرح وظایف اعضای هیئت علمی پژوهشی دانشگاه سال- 1399.pdf           حجم فایل 672 KB
   دانلود فایل : آیین نامه حق تالیف چاپ مقالات در مجلات معتبر علمی- 1399.pdf           حجم فایل 631 KB
   دانلود فایل : آیین نامه حق التالیف چاپ مقالات در مجالت معتبر علمی- 1398.pdf           حجم فایل 299 KB
   دانلود فایل : ایین نامه هزینه طرح های تحقیقاتی-1399.pdf           حجم فایل 545 KB