شرح وظایف کلی واحد


1.       افزایش میانگین نمره ارزشیابی داروخانه های شهرستان

2.       راه اندازی کمیته تجویز و مصرف منطقی دارو

3.       راه اندازي و تجهيز مركز عوارض ناخواسته دارويي (ADR)

4.       افزایش آگاهی عمومی در خصوص معرفی واحد پیگیری شکایت از واحدهای دارویی تحت پوشش این معاونت

5.       افزایش تجهیزات نرم افزاری و سخت افزاری داروخانه بیمارستان

6.       کاهش تعداد اقلام کمبودهای دارویی سطح شهرستان

7.       کاهش میزان بدهی دارویی بیمارستان ها و مراکز تحت پوشش دانشگاه به شرکتهای پخش دارویی

8.       کاهش عرضه و مصرف دارو ، مکمل های غذایی و فرآورده های آرایشی و بهداشتی تقلبی و قاچاق

9.       افزایش تعداد بازرسی ها در راستای کاهش اقلام داروهای تاریخ گذشته ی داروخانه ها ، کنترل و بهینه سازی شرایط نگهداری دارو در داروخانه ها

10.   نظارت بر حضور فعال مسئولین فنی داروخانه ها ونحوه ارائه خدمات دارویی به بیماران

11.   افزایش آگاهی مردم در خصوص نحوه صحیح مصرف داروهاو آگاهی از عوارض آنها

افزایش برنامه های آموزشی جهت گروه های هدف شامل پزشکان ، دارو سازان ، پرستاران