شرح وظایف کلی واحد


1.       بازرسی و کنترل مستمر واحدهای تولیدی

2.       اجرای بازرسی و کنترل واحدهای عرضه کننده آرایشی و بهداشتی ، خوراکی آشامیدنی در راستای کاهش سهم قاچاق

3.       کنترل مستمر انبارها و سردخانه های نگهداری مواد غذایی

4.       تشکیل کمیسیون داخلی جهت بررسی نواقص احتمالی پرونده ها جهت صدور پروانه و ارجاع به کمیسیون کرمان

5.       آموزش مدیران و مسئولین فنی واحدهای تولیدی

6.       آموزش کارشناسان معاونت غذا و دارو

7.       کاهش مصرف نمک ، اسیدهای چرب ترانس ، قندهای ساده در صنایع موادغذایی

8.       پایش محصولات سطح عرضه( PMS ) و بررسی نتایج و ارسال آنها به سازمان        

9.       اجرای برنامه PRPS و الزام واحدهای تولیدی به ارتقا سطح بهداشتی

10.   آموزش گروه های هدف و دانش آموزان در راستای مصرف غذای سالم

11.   ساماندهی بوفه مدارس از نظر توزیع غذای سالم و بهداشتی

12.   ساماندهی عطاریها

پاسخ دهی به استعلامات ارسالی از سایر ادارات