شرح وظایف مدیر


توزیع صحیح تجهیزات پزشکی و بودجه ها ی مرتبط

 تهیه تجهیزات پزشکی متناسب با نیاز و منطبق با استانداردها

 رعایت نکات ایمنی پرسنل ، بیماران و تجهیزات پزشکی

 بهره وری بهینه از تجهیزات پزشکی موجود

 ارزشیابی و بازدید جامع عملکرد تجهیزات پزشکی مراکز

 نظارت و بازدید کارشناسی از مراکز

 ارائه سیاستها وراهکارهای مرتبط با تجهیزات پزشکی

 ارائه آموزش های لازم به پرسنل مراکز و کارشناسان تجهیزات پزشکی