برنامه های عملیاتی


نياز سنجي تجهيزات پزشكي مراكز تابعه 
تهيه مشخصات فني مورد نياز جهت تجهيزات مورد بهره برداري با توجه به مجموعه پارامترهاي دخيل 
برگزاري مناقصات تجهيزات پزشكي 
نظارت بر خريد تجهيزات توسط مراكز تابعه 
نظارت بر انجام خدمات پس از فروش شركت هاي طرف قرارداد 
تهيه و توزيع لوازم مصرفي بخش هاي دياليز مراكز تابعه 
نظارت بر فروشگاه هاي تجهيزات پزشكي (بازديدهاي منظم با هماهنگي سازمان بازرگاني، اداره اماكن و نيروي انتظامي در دست اقدام مي باشد.) 
اجراي ضوابط و مقررات مربوط به مبارزه با قاچاق كالاهاي پزشكي 
اجرا و نظارت بر ضوابط و مقررات طرح ثبت تجهيزات پزشكي 
اجرا و نظارت بر ضوابط طرح هولوگرام 
اجرا و نظارت بر طرح رتبه بندي شركت هاي تجهيزات پزشكي 
نظارت بر توليدكنندگان تجهيزات پزشكي 
اجرا و نظارت بر الزامات حمايت از توليدات داخل 
نظارت بر نحوه نگهداشت و كاليبراسيون تجهيزات پزشكي 
انجام امور مربوط به متقاضيان ايجاد واحد صنفي شامل معرفي، ارائه مجموعه ضوابط و مقررات مربوط به صورت مجازي و برگزاري امتحان 
تدوين فلوچارت تهيه تجهيزات پزشكي ابلاغي به مراكز تابعه 
نظارت بر اسقاط تجهيزات پزشكي غيرقابل استفاده 

تدوين شاخصهاي بازديد از مراكز تابعه