•  بررسی نیاز نیروی طرحی واحدهای  مربوطه وارسال اعلام نیاز به معاونت بهداشتی در ابتدای هرماه و توزیع  نیروهای طرحی و ما با هماهنگی واحدهای مربوطه 

 

 •  پوشش کشیک پزشکان و سایر نیروهای شاغل در اورژانس های مناطق تابعه 
 •  بررسی نیازهای تعمیراتی و تجهیزاتی مراکز تابعه واعلام به معاونت بهداشتی وهماهنگی جهت
 •  جایگزینی پزشک و مامای جانشین در مواقع مرخصی پزشک وماما به تعداد روزها 
 •  تهیه و اجرای برنامه زمانبندی پایش عملکرد مراکزمجری برنامه پزشک خانواده باهماهنگی واحد
 •  نقلیه، بهداشت خانواده ، پیشگیری، اموردارویی وارسال پسخوراند به واحدهای پایش شده 
 •  اعلام تغیرات و جابجایی های مربوط به برنامه پزشک خانواده به حسابداری جهت پرداخت حقوق
 •  پوشش مراکز مجری پزشک خانواده به تعداد توسط پزشک جانشین وتوسط پزشک دوم مرکز وتوسط پزشکان اورژانس و ماما جانشین در مواقع مرخصی ماماهای شاغل در برنامه 
 • محاسبه جمعیت و کیلومتر مسافت های تحت پوشش تیم سلامت جهت محاسبه حقوق پزشک وماما شاغل در برنامه پزشک خانواده
 • عقد قرارداد با داروخانه خصوصی جهت ارائه خدمات دارویی بیمارستان و کلینیک جهت ارائه خدمات پاراکلینیکی و ویزیت
 •   تحویل فرمهای اطلاعاتی روستا از مراکز توسط کاردانها به واحد گسترش و کنترل نهایی فرمها و سپس ثبت اطلاعات روستا و شهر در برنامه .HNIS
 •   تحویل زیجهای حیاتی از مراکز وکنترل نهایی توسط کارشناسان واحد و تحویل به معاونت بهداشتی وثبت در  برنامه وسپس تحویل زیجهای بروز شده از معاونت بهداشتی و تحویل به مراکز
 •   توزیع زیج حیاتی جدید به مراکز جهت ثبت اطلاعات جمعیتی و بروز کردن اطلاعات جمعیتی در برنامه
 •   فرخوان پزشکان جهت مراکز بدون پزشک مجری پزشک خانواده واستقرار پزشک در مرکز
 •   محاسبه جمعیت شهری و روستایی مراکز تابعه براساس اطلاعات جمعیتی اعلام شده و تفکیک گروهای  سنی
 •   بازدید مشترک واحد گسترش و بیمه خدمات درمانی جهت پایش پزشکان خانواده
 •   جمع آوری آمار ماهیانه و آمارسه ماهه مجری برنامه پزشک خاواده کنترل و بررسی ورفع اشکال آمار 
 •   جهت ثبت سیستم وارسال آمار از طریق ایمیل به معاونت بهداشتی 
 •   اعلام روزانه عدم حضور پزشکان وماماهای شاغل در برنامه اداره بیمه خدمات درمانی
 •   تأمین نیروی انسانی جهت مراکز بهداشتی درمانی شهری روستایی و تابعه
 •   تأمین منابع, تجهیزات پزشکی و اداری, ساختمانی و نیروی انسانی لازم جهت مراکز