با توجه به اهمیت و حساسیت بسیار بالای وظیفه مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی که حوزه اورژانس 115 بخش مهمی از آن به شمار می رود، واحد نظارت و ارزیابی عملکرد با هدف نظارت مستمر و پایش عملکرد کلیه واحد های عملیاتی و ستادی از لحظه بروز حادثه و درخواست کمک تا خاتمه ماموریت در حوادث و  بیماریها ایجاد شده ودر این مسیر بابررسی مداوم و پایش لحظه ای توسط ابزاری نظیر بازدید های حضوری و غیر حضوری از پایگاهها ، چک محسوس و نامحسوس ماموریتها در صحنه حادثه و طرح رضایت سنجی تلفنی از خدمات گیرندگان  و رصد ماموریتها ازطریق کلیه امکانات دردسترس  تلاش میکند اولا نقاط ضعف و قوت راشناسایی کرده و در ادامه  ضمن تقدیر و تشکر از موارد برگزیده به منظورافزایش انگیزه وارتقاءکیفیت با کمک سایر واحد ها بویژه آموزش نسبت به رفع نواقص احتمالی و نقاط ضعف اقدام نماید.