تامین شرایط آموزشی مناسب در خصوص مباحث اورژانس پیش بیمارستانی و اورژانس بیمارستانی که این موضوع شامل تامین منابع آموزشی مناسب به روز و در دسترس، تامین نرم افزار های آموزشی مناسب، ایجاد رقابت و انگیزه جهت فراگیری بیشتر،ارائه آموزش های استاندارد ، پایش و ارزشیابی و بررسی اثر بخشی آموزش ها و ...می باشد. همچنین تامین نیروی انسانی علمی و کارآمد از جمله رسالت های این واحد می باشد.