1. نياز سنجي جهت تهيه منابع علمی وآموزشي مرجع جهت رده هاي مختلف شغلي رشته فوريتهاي پزشكي(BASIC – INTERMEDIATE- PARAMEDIC ) شامل خريد ، ترجمه و چاپ كتاب
 2. تهيه وتدوين منابع كمك آموزشي براي پرسنل عملیاتی ( خرید، ترجمه و چاپ کتاب – گردآوری و تدوین منابع علمی معتبر)
 3. تهيه مطالب علمي ، آموزشي و فرهنگي جهت نشريات داخلي ،سايت اینترنتی مركز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی كشور
 4. استاندارد سازی آموزش ها در ستاد و دانشگاه
 5. پایش و نظارت اثر بخشی برنامه های آموزشی
 6. پیگیری و اجرای طرح های کشوری ( رتبه بندی و آمادگی جسمانی، بهداشت روان پرسنل عملیاتی)
 7. تعامل با ديگر مراكز و سازمانهاي دولتي و غيردولتي جهت تبادل همكاري آموزشي و پژوهشي لازم( تعاملات برون سازماني )
 8. تدوين برنامه هاي لازم جهت ارتقاء علمي مديران ارشد ، مياني و كارشناسان 
 9. پيگيري امور مربوط به رشته ي فوريتهاي پزشكي در مقطع كارداني و كارشناسي ناپيوسته و هماهنگي و همکاری با دانشگاهها جهت تربيت تكنيسين هاي فوريتهاي پزشكي
 10. همكاري با معاونت آموزشي وزارت جهت رشد و تعالي رشته فوريتهاي پزشكي 
 11. بهره مندي از پتانسيل و تكنولوژيهاي جديد جهت گسترش آموزش هاي مربوط به فوريتهاي پزشكي ( كاركنان ستادي و عملياتي و آموزش همگاني) از طريق فضاي مجازي و آموزش الکترونیک
 12. تدوین و تهيه بسته هاي آموزشي جهت آموزش همگاني در زمينه فوريتهاي پزشكي
 13. تدوين و برنامه ريزي جهت برگزاري المپياد كشوري پرسنل عملياتي و دانشجويان فوريتهاي پزشكي
 14. اجراي برنامه هاي آموزشي متمركز بر حسب نياز ادارات مركز (اورژانس پيش بيمارستاني، بيمارستاني، دبيرخانه كارگروه بهداشت ودرمان در حوادث غير مترقبه، حوادث، آمبولانس خصوصي، طرح و توسعه و بي سيم و ارتباطات راديويي)
 15. توجه به نياز هاي منطقه اي و بومي در زمينه موضوعات پژوهشي و پيگيري امور پژوهشي
 16. نظارت و تائيد هر نوع مطلب يا موضوع آموزشي توليد شده در مركز
 17. تهیه و تدوین انواع رسانه های آموزشی دیداری و شنیداری و مولتی مدیا برای گروههای مختلف مخاطبان