الف: پذيرش و آموزش 

 

• توجيه برنامه در روستاهاي اصلي و قمر هر خانه بهداشت و جلب همكاري مردم شوراي اسلامي ، معتمدان محلي و غيره

• برقراري ارتباط با خانواده ها و جستجوي نفرات واجد شرايط براي ارائه خدمات بهداشتي درماني و توجيه ارزش اين خدمات

• تنظيم و نشر آگهي پذيرش بهورز بومي در روستاهاي مورد نظر

• جمع آوري مدارك مورد نياز داوطلبان و تنظيم پرونده براي آنان

• برگزاري آزمون كتبي و مصاحبه براي انتخاب نفرات برتر از بين داوطلبان بومي هر محل و معرفي آنان به هسته گزينش

• اعلام اسامي پذيرفته شدگان براي ثبت نام وتكميل پرونده در مركز آموزش بهورزي

• فراهم نمودن تسهيلات لازم براي سنجش سلامت دانش آموزان در بدو ورود به مركز آموزش بهورزي

• تامين امكانات رفاهي دانش آموزان

• برنامه ريزي و اجراي برنامه هاي آموزش نظري عملي و كار آموزي و تربيت حضور فعال و مستمر مربيان در كليه مراحل آموزشي

• انجام امتحانات هر پايه در طول دوره بهورزي

• تامين محيط سالم اجتماعي براي دانش آموزان در حال تحصيل و نظارت بر رفتار و انضباط آنان

• ارائه گزارش پيشرفت برنامه هاي رئيس مركز بهداشت شهرستان

• برپايي اردوهاي فعالي علمي ، فرهنگي ، تفريحي دانش آموزان بهورزي در معيت مربيان

 

ب: باز آموزي و نظارت

• پايش وارزشيابي علمي خانه هاي بهداشت به همراه تیم پایش مرکز بهداشت به منظور تعيين نيازهاي آموزشي بهورزان

• همکاری با مرکز بهداشت دراستخراج و تجزيه وتحليل  نتايج نيازسنجي ها و اولويت بندي آموزشي بهورزان

• تدوين ، تنظيم و اجراي برنامه هاي بازآموزي بهورزان با مشاركت ساير واحدهاي بهداشتي بر اساس نيازسنجي ها

• ازشيابي مستمر برنامه هاي بازآموزي بهورزان با مشاركت ساير واحدهاي بهداشتي

• تنظيم ، اجرا و ارزشيابي برنامه بازآموزي كاردانهاي ناظر مراكز بهداشتي درماني با مشاركت مركز بهداشت شهرستان

 

ج : سایر وظایف

• تدوين ، تنظيم و اجراي دوره هاي آموزشي جهت كاركنان در بدو خدمت با مشاركت مركز بهداشت

• مشاركت با مركز بهداشت شهرستان در برگزاري دوره هاي آموزش پزشكي جامعه نگر

• شركت و حضور فعال در جلسات آموزشي و بازآموزي مركز بهداشت شهرستان و استان و كميته هاي مرتبط با آموزش در شهرستان

• شركت و حضور فعال در تيم هاي نظارتي مركز بهداشت شهرستان

• تشكيل جلسات شوراي مربيان به صورت ماهيانه و بررسي وضعيت دانش آموزان بهورزي

• تشكيل جلسات شوراي بهورزي شهرستان با حضور نمايندگان بهورزان و بررسي مشكلات خانه ها و مراكز و 

انعكاس مشكلات استاني و كشوري به مركز بهداشت استان مشارکت در کمیته های آموزشی و اجرایی مرکز بهداشت شهرستان .

• مشارکت در امور فنی بهورزان ( ارزشیابی سالیانه - ارتقای شغلی – تغییر عنوان و......)

• همکاری با فصلنامه بهورز ، تهیه و جمع آوری مطالب آموزشی مناسب از پرسنل جهت ارسال به دفت