• کنترل وضعیت بهسازی و بهداشتی مراکز تهيه، توزيع و فروش مواد غذايي، اماکن عمومي و اماکن بين راهي؛

• كنترل آب آشاميدني مناطق تحت پوشش از نظر ميكروبي و شيميايي و به صورت متناوب و اطمينان از سلامت آب منطقه و اعلام نتايج به ارگانهاي مربوطه

• كلرسنجي روزانه و ثبت آن در پرونده كلرسنجي با قيد مشخصات ايستگاه كلرسنجي و اعلام نتايج به مرکز بهداشت و ارگانهاي مربوطه و در صورت لزوم گندزدايي آب

• كنترل مواد غذايي و نمونه برداري از مواد غذايي مشكوك و ارسال آن به آزمايشگاه و معدوم نمودن مواد غذايي فاسد بر اساس دستورالعملهاي مربوطه

• اجراي طرح يكنواخت سازي ماده ۱۳ مواد خوردني و آشامدني و آرايشي و بهداشتي و اخذ مجوز تعطيل اماكن و مراكز و تعطيلي آنها

• معرفي پيشه وران به آزمايشگاه و صدور كارت معاينه پزشكي جهت آنها طبق دستورالعملهاي صادره

• بازديد از مدارس و مراكز آموزشي

• بازدید از مهد كودكها،روستا مهدها و مراکز تحت پوشش بهزیستی،پیگیری تا حصول نتیجه

• بازديد و كنترل استخرهاي شنا ،شناگاههای طبیعی و حمامهاي سونا

• بازديد از پاركها،مراکز تفریحی و ورزشگاهها و ترمينالها و تشكيل پرونده بهداشتي واعلام به سازمانها و مسئولين زيربط و پيگيري تا حصول نتيجه مطلوب؛

• بررسي كنترل فاضلاب، زباله، هوا، منابع آلوده كننده آنها و مكاتبه با ارگانهاي مربوطه

• رسيدگي به شکايات در زمينه های مختلف بهداشتي

• سنجش يد در نمكهاي خوراكي يددار بطور روزانه و نمونه برداري از نمكهاي يد دار و ارسال به آزمايشگاه

• مبارزه با حشرات و جوندگان ضمن بررسي كانونهاي آلوده و برآورد ميزان سم مورد نظر با توجه به ميزان آلودگي و نظارت بر سم پاشي توأم با آموزشهاي لازم و طعمه گذاري

• كنترل و پايش امور محوله پرسنل تحت نظر و راهنمايي و ارشاد آنها جهت پيشبرد اهداف بهداشتي و ارائه راهكارهاي مناسب

• اقدامات اضطراری هنگام وقوع بلايای طبيعي

• بازديد از اماكن متبركه و مساجد طبق دستورالعملها مربوطه

• بازديد از جايگاههاي پمپ بنزين و پيگيري نواقص مربوطه

• كنترل بهداشتي اردوگاهها و زندانها جهت ساماندهي وضعيت بهداشتي آنها

• شركت در طرحهاي ملي و كشوري جهت هماهنگي لازم براي پيشبرد اهداف بهداشتي

• آموزش بهداشت جهت كليه متصدیان مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی توام با فعاليتهاي روزمره به طور چهره به چهره

• آموزش بهداشت دانشجويان پیراپزشکی

• نظارت بر دفع بهداشتي زباله در مناطق شهری و روستايي

• نظارت بر احداث و بهسازی توالت خانوار های روستايي

• نظارت بر فعاليتهای آموزشگاه های صنوف

• اجرای طرح شهر سالم

• اجرای روستای سالم

• بهسازی محيط روستا

• برگزاری جلسات شورای بهداشت روستا

• نظارت بر فعاليت بهورزان در مورد كنترل كيفيت بهداشتي آب آشاميدني، بهسازي ( محيط روستا، منابع آب مثل چاه و چشمه ،قنات و ... )، مراكز تهيه و توزيع و فروش مواد غذايي، بهداشت محيط منازل، جلب مشاركت همگاني در جمع آوري و دفع بهداشتي زباله و فضولات و كنترل كيفيت مواد غذايي و آموزش موازين بهداشت محيط و .... و گزارش نتايج به مرکز بهداشت

• راهنمایي و آموزش مردم و جلب مشاركت عمومي و همكاريهاي بين بخشي در زمينه اجراي پروژه هاي شهر سالم

• اجرای طرح توسعه و تشديد مواد غذايي در غالب طرح ضربت

• اجرای طرح بسیج سلامت نوروزی

• جمع آوري اطلاعات و آمار مراكز تهيه و توزيع و فروش مواد غذايي و اماكن عمومي، آب آشاميدني و تأسيسات آب و فاضلاب و ... و تكميل فرمهای مربوطه؛

• تجزيه و تحليل آمار و شاخصهای بهداشت محيط