محمدجواد رحیم زاده                                              

کارشناسی ارشد پرستاری گرایش داخلی -جراحی

مرتبه علمی: مربی

jbehzadi@ymail.com

شماره تماس:03444217725