نعیمه طیبی                                                                            

کارشناسی ارشد مامایی

مرتبه علمی: مربی

naeimeh.tayebi92@gmail.com

03444216602