مدیر گروه: ملیحه پورشعبان مازندرانی

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط

سوابق آموزشی و پژوهشی: دانلود

ایمیل:  maliha.pourshaban@yahoo.com

شماره تماس :03444219415

 

شرح وظایف مدیر گروه:

·         تعیین خطی مشی و سیاست های کلی برنامه های بهداشت محیط و حرفه ای و پیشنهاد آن به معاونت امور بهداشتی استان

·         بررسی و طبقه بندی نیازها واولویت های منطقه ای و تدوین برنامه های عملیاتی براساس مطالعات و ارزیابی های به عمل آمده

·         نظارت بر نحوه اجرای برنامه های بهداشت محیط و حرفه ای وهدایت آنها در مسیر مناسب

·         جمع آوری وتهیه اطلاعات وآمار ونیازها به منظور استفاده در برنامه ریزی ها

·         تهیه وتدوین پروتکل های آموزشی برنامه های بهداشت محیط و حرفه ای بر اساس نیازهای منطقه ای که از طریق تحقیقات ومطالعات وبررسی های به عمل آمده است.

·         آموزش وباز آموزی رده های مختلف نیروی انسانی بهداشتی استان بر اساس پروتکل های آموزشی منطقه ای وکشوری

·         نظارت برنحوه اجرای برنامه های آموزشی وبازآموزی برای ارائه دهندگان خدمات بهداشتی

·         اجرای برنامه های آموزش همگانی در ارتباط با بهداشت محیط و حرفه ای در سطح منطقه

·         طراحی، تهیه و تدوین مطالب و ابزار کمک آموزشی مانند پوستر، جزوه، پمفلت، چارت، بیلبورد، تراکت و... به منظور آموزش کارکنان و جامعه

·         تهیه متون، جزوات، سوال های امتحانی برای مربیان وبهورزان

·         آموزش و باز آموزی مربیان وبهورزان در زمینه برنامه های مربوط و نظارت بر نحوه اجرای برنامه های آموزشیمراکز آموزش بهورزی

·         طراحی واجرای طرح های تحقیقاتی ومطالعاتی در زمینه بهداشت محیط و حرفه ایدر سطح استان جهتدستیابی به نتیج و راهکارهای مناسب به منظوررفع مشکلات ونیل به روش های نوین و اجرای برنامه مداخله و اصلاح

·         اجرای طرح های تحقیقاتی منطقه ای وملی ارائه شده از سوی دانشگاه و وزارت متبوع در زمینه بهداشت محیط و حرفه ای

·         همکاری و مشارکت با گروه پزشکی جامعه نگر و دانشکده های بهداشت و پیراپزشکی در امر کار آموزی وآموزش دانشگاهیان

·         برآورد و نظارت بر نحوه تامین وتوزیع نیروی انسانی واحد های بهداشت محیط و حرفه ای در منطقه

·         برآورد و نظارت بر تامین و تجهیز مواد و وسایل مورد نیاز واحد های بهداشت محیط و حرفه ای در سطح استان

·         جمع آوری اطلاعات وآمار تجزیه وتحلیل و تهیه گزارش از عملکرد ها وارسال آن به اداره کل بهداشت محیط و شرکت های آب و فاضلاب شهری وروستائی وارائه پسخوراند به واحد های تابعه

·         هماهنگی های درون بخشی وبین بخشی جهت جلب همکاری ومشارکت سایر ارگانهای ذیربط به منظور رفع مشکلات بهداشت محیطی و حرفه ای منطقه

·         راه اندازی، توسعه و تجویز و پشتیبانی علمی و عملی آزمایشگاه های بهداشت محیط و حرفه ای در سطح استان

·         انجام کنترل های کیفی بر روی آبهای آشامیدنی شهرها وروستاها واعلام نظریه های مستند و علمی به متولیان آنها به منظور حفظ و ارتقاء سطح بهداشتی آبها به عنوان مهمترین و ضروری ترین عامل حیات

·         مشارکت باسایر گروه های کارشناسی در جهت برنامه ریزی وحفظ و ارتقاء سطح بهداشت منطقه

·         برنامه ریزی و انجام تحقیقات لازم در جهت کنترل و پایش مراکز تهیه، توزیع و انتقال مواد غذایی و اماکن عمومی و مراکز آموزشی به منظور حفظ و ارتقاء سطح بهداشت جامعه

·         انجام سایر امور مربوطه به بخش بهداشت