نام و نام خانوادگی : محبوبه راینی نژاد

مدرک تحصیلی : کارشناسی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

محل تحصیل : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بم

 

شرح وظایف

·     برقراري تماس با گروه های درون دانشگاهی و برون دانشگاهی به منظور هماهنگی و تنظیم برنامه ها

·     ابلاغ دستورات مدیر گروه به اعضاء برحسب خط مشی تعیین شده و پیگیري آن ها

·     آماده نمودن سوابق و پرونده هاي مربوط به جلسات

·     انجام اقدامات لازم در زمینه دریافت، ثبت، توزیع و نگهداري و بایگانی اسناد

·     مستندسازي كليه فعاليتها و مكاتبات گروه

·      تهيه نامه هاي اداري معمول جهت ارسال

·      تایپ كردن نامه ها، صورت جلسات و فرم هاي مورد نياز گروه

·     اطلاع رساني به دانشجويان و مربيان

·     انجام سايرامورمربوط با هماهنگي مديرگروه