شرح وظایف:

 • ابلاغ برنامه های اجرایی و تکالیف عمومی اعضای هیات علمی گروه اعم از آموزشی ،پژوهشی و راهنمایی دانشجو
 • نظارت بر اجرای صحیح و به موقع وظایف آموزشی و پژوهشی گروه بر اساس خط مشی شورای آموزشی و پژوهشی دانشکده
 • تجدید نظر مستمر در برنامه های آموزشی با توجه به آخرین پیشرفت ها و تغییرات و تحولات علمی و تسلیم این برنامه ها به مراجع ذیربط.
 • پیشنهاد طرح های پژوهشی که گروه راساً یا با همکاری گروه های دیگر آماده انجام داده است به ریاست دانشکده
 • تشکیل و اداره جلسات شورای گروه و ارسال گزارش کار، مصوبات ، پیشنهاد ها و نظرات جمعی گروه به ریاست دانشکده
 • ابلاغ بخشنامه ها ، آئین نامه و مصوبات ابلاغی از سوی ریاست دانشکده به اعضاء گروه
 • انجام دادن کلیه مکاتبات رسمی گروه و پیشنهاد تهیه ملزومات مورد نیاز گروه، کتابها و نشریات به ریاست دانشکده
 • ارزیابی کار سالانه اعضاء گروه و گزارش آن به ریاست دانشکده
 • شرکت در جلسات شورای آموزشی ، پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده
 • در خواست تشویق و یا تذکر به موقع مدرسین از ریاست دانشکده با ذکر دلیل
 • ایجاد هماهنگی و تبادل نظر با سایر گروههای آموزشی در جهت اجرای برنامه های آموزشی
 • درخواست تامین نیروی انسانی جهت تدریس دروس گروه رشته مربوطه
 • ارائه برنامه درسی مدرسین به واحد آموزش جهت برنامه ریزی نیمسال تحصیلی
 • آگاهی از طرح درس های مدرسین گروه و نگهداری آنها در پرونده مربوط به فعالیت های آموزشی گروه
 • ایجاد هماهنگی لازم برای ارزشیابی صحیح پایانی دروس مربوطه
 • برگزاري جلسات ادواري با نمايندگان دانشجويان در جهت شناخت و بررسی نقطه نظرات دانشجويان

رزومه علمی دکتر ویکتوریا مومن ابادی:

دانلود