معرفی رشته کارشناسی پیوسته بهداشت عمومی

بهداشت عمومی از شاخه های اصلی علوم بهداشتی است.دانشجویان رشتهبهداشت عمومیدر جهت حفظ و ارتقاء سلامت افراد جامعه فعالیت می کنند. انتظار می رود فارغ التحصیلان این رشته مجهز به مجموعه ای از دانش، نگرش و مهارت هایی باشند که آنها را قادر به ارائه نقش خطیر خود در جهت حفظ، توسعه و ارتقاء سلامت جامعه نماید.گروه بهداشت عمومی یکی از قدیمی ترین گروه های دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی بم می باشد. این گروه از مهرماه سال 1391 اقدام به تربیت دانشجویان در مقطع کارشناسی پیوسته رشته بهداشت عمومی نموده است.اکنون این گروه به خود می بالد که فارغ التحصیلان آن، توانسته اند در حوزه های مختلف بهداشتی و درمانی، آموزشی و پژوهشی در اقصی نقاط کشور به ارائه خدمت پرداخته و منشاء اثر خیر در نظام سلامت کشور باشند. گروهبهداشت عمومی با داشتن 4 عضو هیئت علمی در رشته های آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت و اپیدمیولوژی همواره به دنبال این است که با حفظ کرامت انسانی، ترویج نوآوری و خلاقیت، ایجاد اعتماد متقابل بین همکاران و دانشجویان و توسعه کارتیمی در بین اعضاء هیات علمی و دانشجویان بتواند نقش خود را به بهترین شکل ممکن در نظام سلامت کشور و دانشگاه علوم پزشکی بم ایفا نماید.

رسالت و چشم انداز گروه:

سلامتی یک حق اساسی برای همه افراد است، لذا گروه بهداشت عمومی تلاش می کند در عملکرد و ترویج دیدگاه های خود به اصول اخلاقی، عدالت، پاسخگویی، درستی و صداقت متعهد باشد. همچنین به عنوان یک نهاد دانشگاهی، اعضاء گروه اعم از اعضاء هیات علمی، دانشجویان و کارشناسان وظایف خود را به عنوان یک نهاد واحد، هماهنگ و تیم محور انجام می دهند و ضمن احترام و پذیرش استعدادها و فعالیت های فردی، همواره به اهداف گروهی متعهد هستند.

رسالت(Mission) :

رسالت رشته بهداشت عمومی، آموزش و تربیت نیروی انسانی متعهد، آشنا، معتقد و عامل به مفاهیم با هدف ارتقاء سلامت گروه های مختلف جامعه از طریق پیشگیری از بیماری ها و آسیب ها، تشخیص زودرس و دریافت مراقبت های سلامتی به هنگام و کاهش عوارض بیماری ها و آسیب های افراد است. گروه بهداشت عمومی در پی انجام این ماموریت ها از طریق انجام تحقیقات تاثیرگذار در سطح استانی، ملی و بین المللی، ارائه آموزش ها و افزایش همکاری و ارتباط با متولیان سلامت در بخش های مختلف بهداشت و درمان است.

چشم انداز(Vision):

فراگیران ضمن تثبیت جایگاه خود در بخش بهداشت و آموزش بر اساس استانداردهای جهانی، امکان جذب در بازار کار (مراکز بهداشتی و درمانی، مدارس، قسمت های مختلف شبکه های بهداشتی، معاونت بهداشتی دانشگاه ها و دانشکده ها) و رفع نیاز جامعه را فراهم نمایند.

ارزش های گروه:

معتقد به اصول و ارزش های مقدس نظام جمهوری اسلامی ایران

شایستگی معنوی، پایبندی به اصول اخلاقی و نوآوری

آموزش پاسخگو و ارتقاء مسولیت های اجتماعی

قسط و عدالت در روابط کاری و آموزشی

حفظ کرامت انسانی و نقش محوری نیروی انسانی در تمامی ابعاد

رعایت اخلاق حرفه ای، آموزشی و پژوهشی

در نظر گرفتن ابعاد مذهبی و معنوی سلامت در کنار ابعاد جسمانی، عاطفی، روانی و اجتماعی آن

رویکرد تیمی و بین رشته ای در حوزه های آموزش و پژوهش

انجام پژوهش های بنیادی و جامعه نگر

مراقبت در حفظ و به کارگیری مناسب منابع دانشگاه و جلوگیری از اتلاف آن

اهداف آموزشي گروه

گروه بهداشت عمومي با بهره گيري از كادر هيات علمي خود و تجربه تربيت دانشجو در مقاطع کاردانی و کارشناسی در جهت افزايش و ارتقاء شاخه هاي بهداشتي و تامين نيروي انساني متخصص و كارآمد مورد نياز جامعه اهداف آموزشي زير را دنبال مي كند:

 تربيت نيروي انساني متخصص جهت ارتقاء سلامت جامعه

 تربيت نيروي انساني متخصص جهت پيشگيري و مقابله با بيماري هاي واگير

 تربيت نيروي انساني متخصص جهت ارتقاء و مراقبت موثر از مادر و كودک

تربيت نيروي انساني متخصص جهت برنامه هاي دانش خانواده

تربيت نيروي انساني متخصص جهت ارائه برنامه هاي ارتقاء سلامت سالمندان بر اساس شواهد

 تربيت نيروي انساني متخصص جهت ارتقاء رفتارهاي بهداشتي جامعه

 تربيت نيروي انساني متخصص جهت طراحي استراتژي هاي ارتباطي و تدوين رسانه هاي بهداشتي در جامعه

 تربيت نيروي انساني متخصص جهت توانمندسازي ظرفيت هاي تضمين كننده سلامت فردي و اجتماعي

 تربيت نيروي انساني متخصص جهت ارتقاء محيط هاي كار ارتقاء دهنده سلامت

 تربيت نيروي انساني متخصص جهت ارتقاء بيمارستان هاي ارتقاء دهنده سلامت

تربيت نيروي انساني متخصص جهت ارتقاء مدارس ارتقاء دهنده سلامت

تربيت نيروي انساني متخصص جهت توليد رسانه و محتوای آموزشی استاندارد با هدف تاثير گذاري آنها

 تربيت نيروي انساني متخصص جهت ارائه مراقبت هاي بهداشتي اوليه(PHC)